1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin służy określeniu zasad funkcjonowania Strony oraz Sklepu internetowego i w związku z tym doprecyzowaniu relacji prawnej łączącej podmioty korzystające z tej Strony i Sklepu internetowego z Centrum Montessori Senior Monika Stroińska z siedzibą w Zalesiu Górnym. Niniejszy Regulamin stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 punkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 2. Regulamin jest udostępniany w ramach Strony w wersji elektronicznej m.in. przed dokonaniem Rejestracji. Regulamin jest dostępny do pobrania w postaci pliku PDF ze Strony: https://centrum-montessori-senior.pl/regulamin-sklepu
 3. Ze Strony oraz Sklepu internetowego nie może korzystać osoba poniżej 13 roku życia, a pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, wyłącznie za zgodą swojego opiekuna prawnego.
 4. Korzystając ze Strony lub Sklepu internetowego, przechodząc proces Rejestracji i zaznaczając zgodę na związanie niniejszym Regulaminem, Użytkownik oświadcza, że (i) zapoznał się, zrozumiał i zgadza się na podleganie postanowieniom Regulaminu, (ii) jego wiek i zdolność prawna pozwala na zawarcie umowy z CMS, (iii) ma prawo działać w imieniu podmiotu, który reprezentuje i jego oświadczenia są skuteczne. W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na to, by podlegać przepisom Regulaminu, nie powinien używać Strony, Sklepu internetowego i korzystać z jakichkolwiek Usług.
 5. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą korespondencyjnie pod adresem: Centrum Montessori Senior Monika Stroińska, ul. Porannej Zorzy 1, 05-540 Zalesie Górne, pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@centrum-montessori-senior.pl lub pod numerem telefonu: +48 570 450 130.
 6. Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie stosunków pomiędzy CMS a Użytkownikiem. W przypadku wprowadzenia na Stronie w tym w Sklepie internetowym możliwości świadczenia usług przez inne podmioty, będą one świadczone na podstawie regulaminów udostępnianych przez te podmioty i wyłącznie te podmioty będą odpowiadały za ich realizację, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie i jednoznacznie wynika inaczej.

2. Definicje

 1. O ile wskazano inaczej, niżej wymienione pojęcia, zapisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
 1. Cena – oznacza wartość Towaru oznaczoną w walucie powiększoną o wysokość podatku od towarów i usług, transportu, cła oraz wszelkich innych opłat wynikających z obowiązującego prawa;
 2. CMS lub Usługodawca – Centrum Montessori Senior Monika Stroińska, z siedzibą pod adresem: ul. Porannej Zorzy 1, 05-540 Zalesie Górne, NIP 1231325145;
 3. Formularz oznacza wydzielony na Stronie kwestionariusz, za pomocą którego CMS pozyskuje od Użytkownika dane niezbędne do założenia Konta;
 4. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, niezbędny do zalogowania się Użytkownikowi do jego Konta;
 5. Inne Strony – oznacza strony internetowe inne niż Strona;
 6. Konto –oznacza zindywidualizowany panel służący Użytkownikowi do korzystania ze Strony lub Sklepu internetowego, w szczególności poprzez korzystanie z Usług, składanie Zamówień, przeglądanie historii Zamówień, składanie reklamacji;
 7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Link –oznacza hiperłącze odsyłające do Innej Strony;
 9. Login – oznacza narzędzie weryfikacyjne Użytkownika, umożliwiające dostęp do Konta, którym jest adres e-mail Użytkownika;
 10. Materiały – oznacza treści, takie jak teksty, obrazy i inne materiały, które Użytkownik umieszcza na Stronie;
 11. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin;
 12. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Użytkownika Konta, dokonana z wykorzystaniem funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony;
 13. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://centrum-montessori-senior.pl/sklep za pośrednictwem którego można dokonać zakupu Towarów;
 14. Strona – oznacza stronę internetową zlokalizowaną pod adresem www.centrum-montessori-senior.pl;
 15. Towar – każda rzecz jaka została przedstawiona w Sklepie internetowym w celu jej sprzedaży, w szczególności publikacje książkowe;
 16. Umowa sprzedaży Towaru – umowa sprzedaży dotycząca Towarów, zawierana pomiędzy CMS a Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 17. Usługi usługi świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony. Należy do nich zapewnienie Użytkownikowi możliwości: (a) zawarcia Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz (b) założenia oraz posiadania Konta. Umowa o świadczenie Usług zawierana jest każdorazowo wraz z korzystaniem przez Użytkownika z funkcjonalności Sklepu internetowego, a w przypadku zakładania Konta wraz z Rejestracją na czas nieoznaczony.
 18. Urządzenie – oznacza urządzenie takie jak komputer, telefon, smartfon, tablet lub inny rodzaj sprzętu elektronicznego, który umożliwia przeglądanie stron internetowych;
 19. Użytkownik – oznacza podmiot, który odwiedza Stronę w tym Sklep internetowy i/lub korzysta z Usług;
 20. Własność Intelektualna – oznacza wszelkie oznaczenia, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, utwory oraz inne uzewnętrznione przejawy twórczej działalności, które stanowią przedmiot praw wyłącznych przysługujących CMS;
 21. Zamówienie – oznacza zaakceptowane przez CMS oświadczenie woli Użytkownika, które prowadzi do powstania pomiędzy Użytkownikiem a CMS wzajemnych obowiązków, i zawarcia Umowy sprzedaży Towaru.

3. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie ze Strony oraz Sklepu internetowego jest możliwe, o ile Urządzenie spełnia łącznie następujące minimalne wymogi techniczne:
 • posiada dostęp do Internetu
 • umożliwia uruchomienie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome
 • posiada zainstalowaną wtyczkę Adobe FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS; posiada włączoną obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows)].

2. Korzystanie z Usług jest możliwe, jeśli Użytkownik posiada aktywne konto email.

3. Zaleca się zainstalowanie na Urządzeniu oprogramowania antywirusowego.

4. Usługodawca wykorzystuje pliki cookie wyłącznie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Strony oraz Sklepu internetowego. Więcej informacji na temat wykorzystywania plików cookie przez Usługodawcę można znaleźć w Polityce Prywatności Usługodawcy dostępnej pod adresem: https://centrum-montessori-senior.pl/polityka-prywatnosci

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika oraz CMS.

4. Konto

 1. Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem Strony.
 2. Do Rejestracji niezbędne jest wypełnienie Formularza i jego zatwierdzenie, oraz potwierdzenie faktu zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 3. Osoba wpisująca dane w Formularzu ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki ich nieprawdziwości, niepoprawności, niekompletności lub innego rodzaju wadliwość.
 4. Po wykonaniu kroków, o których mowa w ust. 2, CMS wysyła na adres e-mail wskazany w Formularzu link aktywacyjny.
 5. Korzystanie z Konta staje się możliwe po kliknięciu w link aktywacyjny i wyświetleniu się informacji, że doszło do aktywacji Konta.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przy pomocy Loginu i Hasła, które podał na etapie wypełniania Formularza.
 7. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta w takim zakresie, w jakim wynika to z przeznaczenia Konta, a zatem może za jego pośrednictwem m.in.: korzystać z Usług, składać Zamówienia, składać reklamacje, zmieniać swoje dane osobowe, usunąć Konto.
 8. Niedokonanie Rejestracji uniemożliwia korzystanie z niektórych Usług.
 9. Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z CMS w przypadku powzięcia podejrzenia jakiegokolwiek nieautoryzowanego dostępu do Konta lub do Hasła.
 10. W przypadku niemożliwości zalogowania się do Konta z powodu utraty lub zapomnienia Hasła, Użytkownik może skorzystać z opcji „Zapomniałem hasła” dostępnej w oknie logowania.
 11. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji „Zapomniałem hasła”, CMS wysyła na adres e-mail Użytkownika podany przy Rejestracji, wiadomość zawierającą link przekierowujący do strony www, na której Użytkownik będzie mógł zdefiniować nowe hasło do Konta.
 12. Konto może zostać usunięte na skutek dyspozycji złożonej poprzez wybór stosownej opcji przez Użytkownika za pośrednictwem Konta.
 13. Konto może zostać zablokowane przez CMS po upływie co najmniej 6 miesięcy od poprzedniego efektywnego logowania. Zablokowanie skutkuje wysłaniem na adres e-mail Użytkownika wiadomości o blokadzie i o tym, że w przypadku niepodjęcia aktywności Konto zostanie usunięte po upływie 6 miesięcy od wysłania tej wiadomości.
 14. CMS może usunąć Konto Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu. Przed usunięciem Konta CMS wysyła do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej monit z żądaniem zaprzestania naruszeń oraz z informacją, że w razie ponownego naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu Konto zostanie usunięte.
 15. CMS nie musi wysyłać monitu, o którym mowa w ust. 14, jeżeli naruszenie ma charakter oczywiście umyślny, w szczególności gdy:
 16. zmierza ono do wykorzystania Strony lub Sklepu internetowego w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami,
 17. nosi ono znamiona działalności przestępczej,
 18. zmierza ono do wyłudzenia danych, zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, bezprawnej modyfikacji treści zamieszczonych na Stronie lub w inny sposób technologicznie narusza lub zagraża w szczególności dobrom osobistym, ochronie danych osobowych, prywatności, tajemnicy przedsiębiorstwa lub innego rodzaju zasługującym na ochronę interesom pozostałych Użytkowników lub CMS, a także podmiotów trzecich,
 19. jest prawdopodobne, że stanowi ono czyn nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwą praktykę rynkową,
 20. narusza ono prawa do Własności Intelektualnej.
 21. W przypadkach, o których mowa w pkt 14 i 15, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w stosunku do decyzji CMS. Reklamacje należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@centrum-montessori-senior.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez CMS w terminie 30 dni od daty jej otrzymania. Decyzja zapadła w następstwie rozpatrzenia reklamacji ma walor ostateczności. W przypadku potrzeby wydłużenia terminu potrzebnego na rozpatrzenie reklamacji, CMS poinformuje o tym Użytkownika przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. Umowa sprzedaży Towaru

 1. Usługodawca umożliwia zawarcie Umowy sprzedaży Towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego bez dokonywania Rejestracji, jak Użytkownikom, którzy posiadają Konto za jego pośrednictwem.
 2. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik dodaje wybrany Towar do koszyka i następnie wybiera opcję „Przejdź do płatności”.
 3. Wybór opcji „Przejdź do płatności” bez uprzedniego zalogowania się do Konta skutkuje wymogiem wskazania wyszczególnionych danych a następnie prowadzi do podsumowania wyborów dokonanych przez Użytkownika i potwierdzenia ich. W podsumowaniu wskazana zostanie między innymi sumaryczna Cena za zamówione Towary, która ma zostać zapłacona przez Użytkownika, nie uwzględniająca kosztów dostawy. Następnym krokiem jest wybór sposobu dostawy i metody płatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wybór określonej opcji dostawy łączy się z uzupełnieniem Ceny o wartość usługi dostawczej, która zostanie wybrana przez Użytkownika. Aby Zamówienie zostało złożone konieczna jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie stosownego boxa. Zamówienie zostaje złożone w następstwie wybrania opcji „Kupuję i płacę”.
 4. Wybór opcji „Kontynuuj zakupy” umożliwia uzupełnienie koszyka o inne Towary.
 5. Wszystkie Ceny w Sklepie internetowym są wyrażone w polskich złotych. Ceny nie obejmują kosztów dostarczenia Towarów.
 6. CMS nie odpowiada za jakiekolwiek dodatkowe opłaty w tym podatki nałożone przez odpowiednie organy kraju, w którym zamieszkuje/ma swoją siedzibę podmiot składający Zamówienie. Dokonanie zapłaty tych dodatkowych kosztów pozostaje odpowiedzialnością podmiotu składającego Zamówienie.
 7. Złożenie Zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail wysłaną przez CMS do Użytkownika.
 8. CMS informuje, że zakupione Towary mogą być dostarczone jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 9. CMS ma prawo do odmowy realizacji zamówień Towaru:
  • złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia,
  • gdy nie ma możliwości potwierdzenia Zamówienia,
  • gdy wpłata na konto za zamówiony Towar jest niezgodna z wartością dokonanego Zamówienia,
  • złożonych z naruszeniem niniejszego Regulaminu.
 10. Użytkownik zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez CMS Ceny wraz z stosownymi kosztami dostarczenia Towaru. Do chwili uiszczenia przez Użytkownika pełnej należności za zamówiony Towar pozostaje on własnością CMS.
 11. CMS wysyła Towar objęty Zamówieniem w najbliższym możliwym dla CMS terminie po dacie otrzymania informacji o opłaceniu Zamówienia lub – w przypadku zapłaty za pobraniem – po dacie złożenia Zamówienia. CMS będzie informować Użytkowników na bieżąco o przewidywanej dacie wysłania Towaru po złożeniu Zamówienia.
 12. Użytkownik może wybrać jedną spośród dostępnych w momencie składania Zamówienia opcji dostawy, wskazanych w podsumowaniu Zamówienia.
 13. Orientacyjny czas realizacji Zamówień wynosi 72 godziny. Do wskazanego orientacyjnego czasu realizacji Zamówień nie są wliczane dni ustawowo wolne od pracy.
 14. CMS nie odpowiada za utrudnienia i opóźnienia w dostawie Towaru nie wynikłe z winy CMS, wynikające z nieobecności Użytkownika lub jego przedstawiciela upoważnionego (osoby upoważnionej) do odbioru przesyłki. 
 15. CMS dostarcza Towar Użytkownikowi wraz z fakturą VAT stanowiącą dokument sprzedaży.  
 16. O ile Użytkownik nie wybierze inaczej, Towar jest wysyłany na adres podany w formularzu zawierającym informacje o dostawie. W przypadku, kiedy dostawa ma zostać wykonana pod inny adres Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany poinformować o tym CMS drogą elektroniczną lub telefoniczną najpóźniej w dniu dokonania zakupu.
 17. Wszystkie oferowane przez CMS Towary są fabrycznie nowe. 
 18. Płatność za Towary może zostać dokonana z wykorzystaniem metod wskazanych na początku procesu składania Zamówienia, a w szczególności z wykorzystaniem form płatności takich jak: płatność przy odbiorze, przelew, transakcja kartą kredytową, e-przelew. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Tpay.
 19. CMS nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez dostawcę usług płatniczych oraz dostawczych. Użytkownik w szczególności powinien zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez taki podmiot.
 20. CMS informuje, że promocje i rabaty obowiązujące w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu.

6. Reklamacje

Reklamacje w zakresie Usług

 1. W trakcie korzystania z Usług, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CMS o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony lub Sklepu internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
 2. Nieprawidłowości, usterki lub przerwy w funkcjonowaniu Usług lub niewłaściwą ich jakość Użytkownik może zgłaszać na adres: kontakt@centrum-montessori-senior.pl.
 3. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym Rejestracji oraz innych spraw związanych z dostępem i korzystaniem z Konta należy składać drogę elektroniczną na adres: kontakt@centrum-montessori-senior.pl.
 4. Usługodawca udziela odpowiedzi na zgłoszone reklamacje, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych, w formie wiadomości e-mail przesyłanej na adres Użytkownika wskazany w czasie Rejestracji lub w czasie składania Zamówienia Towaru. W sprawach szczególnie trudnych dopuszcza się możliwość wydłużenia terminu odpowiedzi. Usługodawca poinformuje Użytkownika poprzez przesłanie wiadomości e-mail na ww. adres, że objęta jego reklamacją sprawa jest szczególnie trudna oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi na tę reklamację.

Reklamacje w zakresie Umowy sprzedaży Towaru

 1. Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego przez Użytkownika Towaru bez wad. Regulacja odpowiedzialności CMS za wady rzeczy (rękojmia) zawarta jest w art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
 2. Przed odebraniem przesyłki od kuriera lub z placówki Poczty Polskiej, Użytkownik ma obowiązek sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu.
 3. W przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, Użytkownik powinien po odebraniu paczki w obecności kuriera sprawdzić jej zawartość. Gdy dostarczony Towar jest uszkodzony lub niekompletny, Użytkownik powinien sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia. W przypadku dostawy Towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej, wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności i uszkodzeń Towaru powinny być zgłaszane na adres kontakt@centrum-montessori-senior.pl w ciągu 24 godzin od dnia doręczenia paczki.
 4. W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 7 powyżej, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z CMS celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
 5. W przypadku stwierdzenia innych nieprawidłowości niż ww. (wada zawiniona przez producenta, brak zamówionego Towaru, lub pomyłka w Zamówieniu) Użytkownik powinien bezzwłoczne poinformować CMS o powyższym fakcie.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych po otrzymaniu reklamowanego Towaru, a o jej wyniku Użytkownik zostanie powiadomiony niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres Użytkownika wskazany w trakcie Rejestracji lub składania Zamówienia Towaru albo drogą pocztową. Jeżeli dotrzymanie powyższego terminu nie będzie możliwe CMS zawiadomi Użytkownika o terminie rozpatrzenia reklamacji.
 7. Reklamowany Towar (zabezpieczony przed zniszczeniem) należy odesłać na adres: Centrum Montessori Senior Monika Stroińska, ul. Porannej Zorzy 1, 05-540 Zalesie Górne na koszt własny Użytkownika. Jeśli reklamacja okaże się zasadna, Użytkownikowi zostaną zwrócone standardowe koszty przesyłki stosowane dla przesłania produktów takiego rodzaju/gabarytu, jak reklamowany Towar. Wymagane będzie wówczas okazanie potwierdzenia nadania lub innego potwierdzenia kosztów wysyłki.

Postanowienia wspólne

 1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (a) poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów Inspekcji Handlowej, (b) przed stałymi sądami polubownymi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 3. Działania mediacyjne określone w ust. 13 powyżej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1706), są dostępne po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a CMS. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 4. Stałe sądy polubowne, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1930), określone w ust. 13 powyżej są dostępne poprzez złożenie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu wynikłego z zawartej umowy przez właściwy stały sąd polubowny. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa właściwy akt prawny.
 5. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje również prawo zwrócenia się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), w celu uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a CMS, w tym do wystąpienia przez wskazane powyżej podmioty do CMS w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, Konsumenci mają prawo do rozstrzygania sporów z przedsiębiorcami zawierającymi internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług, w sposób pozasądowy za pośrednictwem unijnej platformy internetowej. Skargę można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Usługodawca zastrzega, że ze względów niezależnych od niego powyższa procedura może być niedostępna dla Konsumenta w danym państwie członkowskim UE co jest uzależnione od ustawodawstwa w danym państwie.
 7. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, CMS ma obowiązek przekazać Konsumentowi, w odpowiedzi na reklamację, na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o tym, czy zgadza się na rozwiązanie sporu pozasądowo lub czy nie wyraża na to zgody. Jeśli CMS wyraziło taką zgodę, jest ono zobowiązane od razu wskazać Konsumentowi, który podmiot jest właściwy do rozpatrywania takich sporów. Brak takiej informacji oznacza automatycznie, że CMS zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży Towaru jaka została zawarta z CMS za pośrednictwem Sklepu internetowego, bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Wskazany powyżej termin liczony jest od dnia, w którym nastąpiło objęcie Towaru w posiadanie przez Użytkownika będącego Konsumentem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru Użytkownik będący Konsumentem może przesłać na adres poczty elektronicznej kontakt@centrum-montessori-senior.pl lub na adres Centrum Montessori Senior Monika Stroińska, ul. Porannej Zorzy 1, 05-540 Zalesie Górne.
 2. Towar o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego Zamówieniu (tj. produkt spersonalizowany, np. z wykonanym na zamówienie grawerem i zróżnicowaną kolorystyką części składowych) nie podlega zwrotowi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy CMS zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez CMS), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru, z zastrzeżeniem że Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Wzór przykładowego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu. Skorzystanie z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży nie jest obowiązkowe.

8. Odpowiedzialność

 1. CMS ponosi odpowiedzialność tylko za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Regulaminu wyłącznie w zakresie ograniczonym do szkody rzeczywiście poniesionej i z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność, o której mowa powyżej, zachodzi jedynie w sytuacji, gdy powstała szkoda jest efektem umyślnego działania albo rażącego niedbalstwa CMS.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki uprawnionego lub nieuprawnionego rozpowszechniania jakichkolwiek treści dostępnych na Stronie lub w Sklepie internetowym. Dotyczy to w szczególności Własności Intelektualnej. Odpowiedzialność obejmuje w szczególności zwolnienie CMS z wszelkich roszczeń z tego tytułu, jeżeli takie zostaną wobec CMS wysunięte.

9. Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo

 1. CMS przetwarza dane osobowe z dołożeniem należytej staranności i przy zapewnieniu adekwatnych technicznych oraz organizacyjnych środków bezpieczeństwa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
 3. CMS nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz zasady ochrony danych osobowych i prywatności na Innych Stronach, w tym również na tych, do których odsyłają Linki. CMS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przeglądania Innych Stron lub zamieszczania na nich jakichkolwiek danych osobowych lub innych informacji.
 4. CMS zaleca zapoznanie się z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności na Innych Stronach, w tym również na tych, do których odsyłają Linki, przed rozpoczęciem korzystania z nich, a w szczególności przed udostępnieniem na Innych Stronach swoich danych osobowych lub innych istotnych informacji.
 5. CMS zaleca zainstalowanie na Urządzeniu odpowiedniego oprogramowania antywirusowego. CMS nie ponosi odpowiedzialności za żadne skutki wynikające z zamieszczenia przez inne osoby na Stronie lub Innych Stronach złośliwego oprogramowania, wyłudzenia danych lub innego rodzaju działań niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami. Odpowiedzialność CMS zachodzi wówczas wyłącznie w przypadku zaistnienia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa CMS.
 6. Zakazane jest publikowanie na Stronie jakichkolwiek treści, które mogłyby doprowadzić do szkody po stronie CMS lub innych podmiotów. Zakazane jest ponadto publikowanie na Stronie jakichkolwiek treści w miejscach innych, niż wyraźnie do tego celu wskazane. Podmiot publikujący jakąkolwiek treść na Stronie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikające z takiej publikacji. Powyższe dotyczy w szczególności zamieszczania na Stronie jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania, ale również treści niepożądanych, w szczególności z uwagi na charakter nawołujący do nienawiści na jakimkolwiek tle, w szczególności na tle rasowym, religijnym czy narodowym.

10. Przerwy serwisowe

 1. CMS zastrzega sobie możliwość wprowadzania przerw w działaniu Strony lub Sklepu internetowego lub ich określonych funkcjonalności. W przypadku powstania zamiaru wdrożenia przerwy, CMS powiadomi o tym Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz zamieści stosowną informację lub komunikat na Stronie co najmniej 3 dni przed datą planowanego wprowadzenia przerwy.
 2. W razie wystąpienia niezamierzonych przerw w funkcjonowaniu Strony lub Sklepu internetowego, lub ich określonych funkcjonalności, CMS niezwłocznie poinformuje o tym Użytkowników za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz zamieści stosowną informację lub komunikat na Stronie.

11. Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Własności Intelektualnej Strony, Sklepu internetowego, Towarów, ich opakowań i materiałów publikowanych na Stronie, w tym w szczególności do zdjęć, opisów, informacji, komunikatów, wykresów czy diagramów, przysługują wyłącznie CMS, bądź korzysta z nich na podstawie licencji od podmiotu, któremu przysługują.
 2. Użytkownik, korzystając ze Strony, nie nabywa żadnych praw do Własności Intelektualnej. Zabrania się wykorzystywania Własności Intelektualnej do celów innych niż wynikające z dozwolonego użytku osobistego, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść Materiałów. Użytkownik powinien umieszczać na Stronie tylko te Materiały, które sam stworzył lub posiada prawo do ich używania i publikowania. Poprzez umieszczenie Materiałów na Stronie Użytkownik udziela CMS licencji na korzystanie z Materiałów poprzez przechowywanie, reprodukcję, modyfikowanie, tworzenie opracowań, publikowanie, dystrybuowanie, transfer, publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie i inne używanie Materiałów w powiązaniu ze świadczeniem Usług. CMS ma też prawo do udostępnienia Materiałów innym Użytkownikom, którzy mogą wyświetlać i używać Materiałów zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wynikające z naruszenia praw do Własności Intelektualnej, w tym w szczególności za nieuprawnione rozpowszechnianie, kopiowanie lub udostępnianie. Odpowiedzialność obejmuje w szczególności zwolnienie z roszczeń innych osób, skierowanych przeciwko CMS w wyniku działań Użytkownika.
 5. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za Materiały. W szczególności Użytkownik obowiązany będzie do przystąpienia po stronie CMS do postępowań toczących się z inicjatywy osób trzecich w zakresie ochrony ich praw własności intelektualnej oraz do zwolnienia CMS ze wszelkich roszczeń osób uprawnionych w tym zakresie.

12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie pytania, problemy, uwagi, reklamacje oraz wątpliwości należy zgłaszać CMS za pośrednictwem wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną na adres e-mail kontakt@centrum-montessori-senior.pl.
 2. CMS posiada prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. CMS zobowiązuje się powiadamiać Użytkownika o dokonanych zmianach w treści Regulaminu. Stosowanie Regulaminu w zmienionym brzmieniu następuje po upływie 14 dni od dnia wysłania przez CMS informacji o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy Rejestracji.
 3. Regulamin jest jedynym (razem z Polityką Prywatności) dokumentem określającym zasady świadczenia Usług przez CMS. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

………………………, data ……………………

……………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta

……………………………………………………

Adres zamieszkania

                                                                      Centrum Montessori Senior

                                                                      Porannej Zorzy 1

                                                                      05-540 Zalesie Górne

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja niżej podpisana/y……………………… informuję o moim odstąpieniu od umowy nr

………………………………….……………………… zawartej dnia ………………

w całości/w części* tj. w zakresie następujących Towarów ………………………

Proszę o zwrot środków za zwracane Towary w taki sam sposób, w jaki nastąpiła płatność/na

konto bankowe o numerze* ……………………………………………

……………………………………

czytelny podpis Konsumenta

*niepotrzebne skreślić