Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. Centrum Montessori Senior dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

 

 1. Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Centrum Montessori Senior Monika Stroińska, adres: Porannej Zorzy 1, 05-540 Zalesie Górne.
 2. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum Montessori Senior pisząc na adres: Centrum Montessori Senior, ul. Porannej Zorzy 1, 05-540 Zalesie Górne lub adres e-mail: kontakt@centrum-montessori-senior.pl
 3. Przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu jest dokonywane na podstawie udzielonej zgody w celu organizacji i realizacji zadań wymienionych  w formularzu.
 4. Dane nie będą przekazywane do państwa spoza europejskiego obszaru gospodarczego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być : organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Księgowa w celu zaksięgowania i rozliczenia opłat i/lub wystawienia faktury związanych z uczestnictwem w konferencji.
 6. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, bo jest to niezbędne w celach związanych ze świadczeniami naszych usług w tym m.in., dokonania rejestracji uczestnictwa, przygotowania zaświadczenia o uczestnictwie. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratora przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych; przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnianie rozliczalności (wykazania spełniania przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3, oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem tejże usługi. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Centrum Montessori Senior zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 8. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo, z ograniczeniami wynikającymi z przepisów RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do:

– dostępu do swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO,

– żądania ich sprostowania, zgodnie z art. 16 RODO,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zgodnie z art. 17 i 18 RODO,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO,

–  żądania przeniesienia danych do innego administratora, zgodnie z art. 20 RODO.

 1. Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, konieczne jednakże do realizacji celu określonego w punkcie 3.
 3. Nie przewiduje się zautomatyzowanego przetwarzania zebranych danych osobowych uczestników konferencji w celu profilowania.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.