POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.     DEFINICJE

Administrator oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych; tutaj: Centrum Montessori Senior Monika Stroińska z siedzibą przy ul. Porannej Zorzy 1, 05-540 Zalesie Górne.

Dane Osobowe oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przetwarzane przez Administratora, w tym w szczególności informacje dotyczące Użytkowników, uczestników szkoleń i warsztatów organizowanych przez Administratora a także osób ubiegających się o certyfikację przez Administratora.

Polityka Prywatności   oznacza niniejszy dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora.

Przetwarzanie   oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany i niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

RODO oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis oznacza serwis internetowy, znajdujący się pod adresem www.centrum-montessori-senior.pl, za pośrednictwem którego świadczone są Usługi.

Usługi oznacza usługi świadczone za pośrednictwem serwisu www.centrum-montessori-senior.pl, udostępnione dla Użytkownika, w szczególności usługę informowania o ofercie, produktach i usługach Administratora oraz aktualnościach dotyczących branży, w której działa Administrator.

Użytkownik   oznacza osobę fizyczną, która korzysta z Usług.

2.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, email: kontakt@centrum-montessori-senior.pl, tel.: +48 570 450 130.

2.2 Polityka Prywatności ma zastosowanie do Przetwarzania Danych Osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, w tym z prowadzeniem Serwisu.

2.3 Administrator, mając na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa osób, których Dane Osobowe Przetwarza, stosuje odpowiednie środki techniczne lub organizacyjne, w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo oraz poufność, w tym ochronę przez niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, a także ochronę przed nieuprawnionym dostępem do Danych Osobowych lub do sprzętu służącego do ich Przetwarzania, oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych Danych Osobowych lub z tego sprzętu.

2.4 Administrator stosuje wszelkie możliwe i dostępne środki, aby Dane Osobowe były:

a) Przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osób, których Dane Osobowe dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, do których są Przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane Osobowe dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których Dane Osobowe są Przetwarzane.

2.5 Dane Osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w szczególności w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

2.6 Zakres Danych Osobowych, których podanie jest obowiązkowe dla realizacji określonego celu, jest każdorazowo określony w formularzu, za pośrednictwem którego osoba, której Dane Osobowe dotyczą, przekazuje Administratorowi swoje Dane Osobowe.

3. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe Przetwarzane przez Administratora mogą być pozyskiwane:

a) bezpośrednio od osoby, której dotyczą Dane Osobowe;

b) z innych źródeł, w tym:

(i) od osób trzecich, na przykład pracodawców, partnerów handlowych lub   organizacji branżowych, w zależności od okoliczności i celu Przetwarzania;

(ii) ze źródeł dostępnych publicznie.

4. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Korzystanie z Serwisu

a) W celu skorzystania z określonych Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich Danych Osobowych za pośrednictwem interaktywnego formularza.

b) Korzystanie z Usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu może wiązać się z instalowaniem plików cookies na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki cookies mogą zawierać ustawienia Serwisu lub być używane do śledzenia interakcji Użytkowników z Serwisem. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:

(i) rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy kolejnych logowaniach do Serwisu dla celów utrzymywania sesji Użytkownika oraz dla celów statystycznych;

(ii) analizowania sposobu korzystania przez Użytkownika z Serwisu dla celów optymalizacji Serwisu.

c) Pliki cookies instalowane są automatycznie na urządzeniu Użytkownika, o ile Użytkownik nie skorzysta z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w używanej przez siebie przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików cookies może doprowadzić do utrudnienia lub całkowitej utraty możliwości korzystania z niektórych Usług.

d) Podstawę zgodnego z prawem Przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika, w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, stanowi:

(i) zgoda Użytkownika ( 6 ust. 1 lit. a) RODO);

(ii) uzasadniony interes Administratora ( 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na:

  • prowadzeniu Serwisu i świadczeniu Usług za jego pośrednictwem;
  • informowaniu o swojej ofercie, w tym produktach i usługach oraz aktualnościach dotyczących branży, w której działa;
  • badaniu zainteresowania produktami lub usługami Administratora i rozwijaniem tych produktów lub usług.

e) Użytkownik wyraża zgodę na Przetwarzanie jego Danych Osobowych przez podanie stosownych Danych Osobowych w stosownym formularzu, dostępnym w Serwisie, zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych i naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ”.

f) Użytkownik, którego dotyczą Dane Osobowe, ma prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, przez kontakt z Administratorem. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem Przetwarzania jego Danych Osobowych, którego Administrator dokonywał na podstawie zgody, przed jej wycofaniem przez Użytkownika.

4.2 Organizacja warsztatów

a) W celu organizacji warsztatów, których lista udostępniona jest w Serwisie, Administrator Przetwarza następujące Dane Osobowe dotyczące uczestników szkoleń lub osób zgłaszających:

(i) imię,

(ii) nazwisko,

(iii) miejsce i adres zatrudnienia,

(iv) adres zamieszkania

(v) zawód,

(vi) NIP,

(vii) telefon kontaktowy,

(viii) e-mail.

4.3 Podstawę zgodnego z prawem Przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych uczestników warsztatów lub osób zgłaszających, w celach związanych z organizacją warsztatów, stanowi niezbędność Przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą Dane Osobowe, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą Dane Osobowe, przed zawarciem umowy ( 6 ust. 1 lit. b) RODO).Nadawanie, weryfikacja i przedłużanie ważności uprawnień kandydatom („Certyfikacja”)

a) W celu sprawdzenia, czy kandydat spełnia wymagania niezbędne do ubiegania się o potwierdzenie posiadania określonej wiedzy i umiejętności („Certyfikat”) z zakresuobszaru działalności Administratora oraz udziału kandydata w zajęciach poprzedzających uzyskanie Certyfikatu, udziału kandydata w egzaminach niezbędnych do uzyskania Certyfikatu, nadania kandydatowi Certyfikatu, sprawdzenia, czy kandydat spełnia wymagania niezbędne do utrzymania w mocy lub przedłużenia ważności Certyfikatu, udziału kandydata w szkoleniach i egzaminach niezbędnych do przedłużenia ważności Certyfikatu, prezentacji kandydata jako osoby posiadającej obecnie lub w przeszłości Certyfikat nadany przez Administratora, wpisania kandydata do rejestru posiadaczy Certyfikatów prowadzonych przez Administratora, Administrator Przetwarza następujące Dane Osobowe kandydata:

(i)      imię,

(ii)     nazwisko,

(iii)    nazwa i adres firmy,

(iv)    nazwa i adres pracodawcy,

(v)     adres zamieszkania (jeśli podany przez osobę fizyczną),

(vi)    NIP,

(vii)   telefon kontaktowy,

(viii)  email,

(ix) rodzaj, numer, data wystawienia i wygaśnięcia Certyfikatu, informacja o cofnięciu bądź ograniczeniu Certyfikatu przed jego wygaśnięciem,

(x) informacja o przebiegu i wynikach egzaminów odbywanych w związku z Certyfikacją.

b) Podstawę zgodnego z prawem Przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych kandydata, w celach związanych z Certyfikacją stanowi niezbędność Przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą Dane Osobowe, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą Dane Osobowe, przed zawarciem umowy ( 6 ust. 1 lit. b) RODO).

4.4 Marketing i promocja produktów i usług Administratora

a) W celu marketingu i promocji produktów i usług Administratora, polegających na przekazywaniu zarejestrowanym Użytkownikom ww. informacji, drogą pocztową (na podany adres) lub elektroniczną (na podany adres email) Administrator Przetwarza następujące Dane Osobowe:

(i) email,

(ii) imię i nazwisko,

(iii) adres zamieszkania,

(iv) adres miejsca zatrudnienia.

b) Podstawę zgodnego z prawem Przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika, w celach związanych marketingiem lub promocją produktów i usług Administratora, stanowi:

(i) zgoda osoby, której dotyczą Dane Osobowe ( 6 ust. 1 lit. a) RODO);

(ii) uzasadniony interes Administratora ( 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na marketingu bezpośrednim produktów lub usług Administratora.

4.5 Kontakt z Użytkownikiem w wyniku użycia formularza kontaktowego

a) W celu kontaktu z Użytkownikiem, który skorzystał z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, Administrator Przetwarza następujące Dane Osobowe:

(i) imię

(ii)e-mail

b) Podstawę zgodnego z prawem Przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych Użytkownika, w celach związanych z kontaktem z Użytkownikiem stanowi:

(i) zgoda osoby, której dotyczą Dane Osobowe ( 6 ust. 1 lit. a) RODO);

(ii) niezbędność podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą Dane Osobowe, przed zawarciem umowy ( 6 ust. 1 lit. b) RODO).

5. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Administrator może przechowywać Dane Osobowe na serwerach należących do podmiotów innych niż Administrator, o ile zapewnione jest odpowiednie bezpieczeństwo przechowywanych tam Danych Osobowych.

5.2 W toku Przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora, Dane Osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy prawa w danym państwie trzecim nie przewidują adekwatnego poziomu ochrony danych osobowych, Administrator zobowiąże podmiot przetwarzający Dane Osobowe w imieniu Administratora w państwie trzecim do przestrzegania regulacji określonych w Polityce Prywatności oraz w przepisach prawa, w oparciu o które Polityka Prywatności została stworzona, w szczególności RODO.

5.3 Administrator może udostępniać Dane Osobowe następującym kategoriom odbiorców (w zależności od konkretnego celu Przetwarzania Danych Osobowych):

a) upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom Administratora,

b) partnerom lub podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz Administratora (w tym usługi prawne, marketingowe, reklamowe, informatyczne, księgowe, związane z procesem rekrutacji — w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług),

c)podmiotom, wspólnie z którymi bądź na zlecenie których organizuje warsztaty,

d) uprawnionym organom lub służbom, w przypadku wystąpienia przez nie ze stosownym, uzasadnionym żądaniem, lub gdy na Administratorze ciąży taki obowiązek prawny.

5.4 Administrator może ujawniać innym podmiotom anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby Użytkowników korzystających z Usług. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych Użytkowników i nie stanowią ich Danych Osobowych.

6. OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6. 1 Dane Osobowe przekazane Administratorowi są przechowywane przez okres wymagany do celów, w jakich zostały one zebrane lub wynikający z przepisów prawa.

Administrator Przetwarza Dane Osobowe (w zależności od konkretnego celu Przetwarzania Danych Osobowych) przez okres:

a) w celu przesyłania informacji handlowej na podany adres email – nie dłużej niż do czasu cofnięcia przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą, stosownej zgody,

b) w celu wykonania praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w warsztatach – do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, wynikającego z przepisów prawa,

c) w celach związanych z procesem Certyfikacji — do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,

d) w celu archiwizacji dokumentów – 10 lat,

e) w celach księgowych, podatkowych, rachunkowych – nie dłużej niż przez 6 lat,

f) w celach statystycznych, analitycznych i raportowych – 10 lat.

7. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

7.1 W celu niedopuszczenia do nieupoważnionego lub bezprawnego dostępu do Danych Osobowych, ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, Administrator korzysta z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa. W przypadku Serwisu do ochrony danych stosowana jest technologia SSL/TLS (SecureSocketLayer/Transport LayerSocket), przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet oraz zapory sieciowe (tzw. firewalls).

7.2 Dostęp do Danych Osobowych mają Administrator i osoby upoważnione przez Administratora, które zobowiązały się do zachowania poufności Danych Osobowych.

7.3 Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych.

7.4 W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki, a w miarę możliwości nie później niż w ciągu 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin po stwierdzeniu naruszenia, zgłasza naruszenie właściwemu organowi nadzorczemu. W sytuacji, gdy naruszenie Danych Osobowych osoby, której dotyczą Dane Osobowe, może powodować wysokie ryzyko naruszenia jej praw i wolności, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia tę osobę o takim naruszeniu.

7.5 Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym okoliczności naruszenia, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

7.6 Administrator prowadzi rejestr czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

8.1 Osobie, której Dane Osobowe są Przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo:

a) dostępu do treści jej Danych Osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jej Danych Osobowych Przetwarzanych przez Administratora,

b) żądania sprostowania jej Danych Osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych Danych Osobowych, które jej dotyczą,

c) żądania usunięcia jej Danych Osobowych (art. 17 RODO); Administrator ma prawo odmówić usunięcia Danych Osobowych w wypadkach określonych przez prawo,

d) żądania ograniczenia Przetwarzania jej Danych Osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie, które Dane Osobowe powinny zostać ograniczone w zakresie Przetwarzania,

e) do przenoszenia jej Danych Osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez Administratora Danych Osobowych przekazanych przez nią do niej lub do innego administratora, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie Dane Osobowe uzyskane na podstawie zgody,

f) wniesienia sprzeciwu wobec Przetwarzania jej Danych Osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że Przetwarzanie jej Danych Osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

8.2 W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z wskazanych wyżej praw, osoba, której dotyczą Dane Osobowe, powinna skontaktować się z Administratorem (sposoby kontaktu zostały wskazane w punkcie 2.1 niniejszej Polityki Prywatności).

8.3 W sytuacji, gdy Przetwarzanie Danych Osobowych oparte jest na zgodzie wyrażonej przez osobę, której dotyczą Dane Osobowe, osoba ta ma prawo wycofać zgodę na Przetwarzanie jej Danych Osobowych w określonym celu, w każdej chwili, kontaktując się z Administratorem (sposoby kontaktu zostały wskazane w punkcie1 niniejszej Polityki Prywatności).

8.4 Cofnięcie zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem Przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

8.5 Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie Przetwarzania Danych Osobowych dokonywanego na podstawie zgody.

8.6 Administrator podejmuje działania mające na celu ułatwienie osobie, której dotyczą Dane Osobowe, wykonywania prawa dostępu do Danych Osobowych. Administrator jest zwolniony z tego obowiązku jedynie w sytuacji, w której nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dotyczą Dane Osobowe.

8.7 Administrator, w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania, udziela osobie, której dotyczą Dane Osobowe, informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem, dotyczącym prawa dostępu do Danych Osobowych, prawa sprostowania i usunięcia Danych Osobowych, prawa do ograniczenia Przetwarzania, obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu Danych Osobowych oraz ograniczenia Przetwarzania, prawa do przenoszenia Danych Osobowych, prawa sprzeciwu oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania). Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać przedłużony o dodatkowe dwa miesiące. W przypadku przedłużenia terminu, Administrator, w terminie miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje osobę, której dotyczą Dane Osobowe, o takim przedłużeniu, wraz z podaniem jego przyczyn.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, o czym osoby, których dotyczą Dane Osobowe, zostaną poinformowane przez informację zamieszczoną w Serwisie, przynajmniej na 14 (czternaście) dni przed wejściem w życie planowanej zmiany.

9.2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone na stronach internetowych Administratora, które kierują i umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście do stron internetowych znajdujących się poza stronami internetowymi Administratora. W związku z powyższym, osoba, której dotyczą Dane Osobowe, powinna zapoznać się z treścią postanowień dotyczących prywatności, umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.

9.3 Usługi są kierowane do osób, które ukończyły 13 rok życia. W przypadku, gdy poprzez fałszywe oświadczenie złożone przez Użytkownika co do jego wieku, dojdzie do pozyskania Danych Osobowych, bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, od osoby niespełniającej kryterium wieku określonego w zdaniu poprzednim, Administrator zobowiązuje się usunąć takie Dane Osobowe, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozyskaniu bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego Danych Osobowych osoby poniżej 13 roku życia.

9.4 Wszelkie pytania lub wątpliwości, dotyczące Polityki Prywatności, powinny być kierowane do Administratora poprzez email: kontakt@centrum-montessori-senior.pl lub telefonicznie pod numer: +48 570 450 130.

9.5 Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 16.04.2021 r.