Organizator szkolenia

Organizatorem szkolenia jest Centrum Montessori Senior Monika Stroińska z siedzibą w Zalesiu Górnym przy ul. Porannej Zorzy 1 dalej określana jako Organizator.

Oferta szkoleniowa

Organizator prowadzi szkolenia w zakresie, w terminach, w cenach i na warunkach opisanych w ofercie danego szkolenia.

Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest zgłoszenie uczestnictwa dokonywane przy pomocy formularza zamieszczonego na stronie internetowej lub otrzymanego mailowo. Zgłoszenie może nastąpić mailowo, korespondencyjnie, osobiście.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją warunków prowadzenia szkolenia określonych w niniejszym regulaminie.
 3. Zapisy są dokonywane według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenie zostaje potwierdzone po dokonaniu opłaty. Maksymalna liczba uczestników to 12 osób.

 

Opłata za udział w szkoleniu

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w szkoleniu jest określana brutto w złotych polskich w ofercie szkoleniowej. Opłata obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe i terapeutyczne na nośniku usb, dostęp do platformy certyfikacyjnej, całodniowy serwis kawowy
 2. Opłata za uczestnictwo może być wniesiona w jednej lub dwóch ratach. Pierwsza rata płatna na 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia a duga na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zgłoszenie zostaje potwierdzone po dokonaniu wpłaty pierwszej raty.
 3. Opłata za uczestnictwo powinna być wniesiona przez Uczestnika w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy organizatora.
 4. Jeżeli zgłoszenie uczestnictwa następuje w ramach akcji promocyjnej aktualnie prowadzonej przez Organizatora wówczas warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie zapłaty za uczestnictwo przed upływem terminu danej promocji, przy czym w przypadku zapłaty w formie przelewu za termin dokonania zapłaty uważa się datę zlecenia przelewu przez Uczestnika.
 5. Na życzenie Uczestnika Organizator wystawia fakturę za uczestnictwo w szkoleniu. Uczestnicy, dla których koszt uczestnictwa pokrywa firma, mogą także poprosić Organizatora o wystawienie faktury proforma, na podstawie której firma będzie mogła dokonać płatności za szkolenie.

Zmiany, odwołania i rezygnacje

 1. Organizator może odwołać lub zmienić termin szkolenia w razie niezebrania się odpowiedniej liczby Uczestników a także w przypadku wystąpienia innych zdarzeń losowych. W takim przypadku Organizator informuje o tym fakcie zgłoszonych Uczestników przesyłając im informację na adres mailowy podany w zgłoszeniu lub kontaktując się z nimi osobiście. W przypadku zmiany terminu szkolenia, informacje przekazuje wraz z podaniem propozycji nowego terminu szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora Organizator zwraca Uczestnikom wniesioną opłatę w całości. W przypadku przeniesienia szkolenia na inny termin opłata w uzgodnieniu z Uczestnikiem przechodzi na nowy termin lub zostaje zwrócona Uczestnikowi w sytuacji, gdy nie będzie on mógł wziąć udział w szkoleniu w nowym terminie.
 3. Uczestnik może zrezygnować ze szkolenia przed jego rozpoczęciem. Opłata zostaje zwrócona w całości w przypadku zgłoszenia rezygnacji w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Po tym terminie zwrotowi podlega połowa wpłaconej kwoty.

Utrwalanie obrazu i dźwięku, wizerunek

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkolenia za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do publikowania tych materiałów, łącznie z wizerunkiem Uczestników, w celach informacyjnych i promocyjnych, w szczególności na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Organizatora. Uczestnik szkolenia ma prawo do odmowy publikowania swojego wizerunku.
 2. Wykorzystanie przez Organizatora materiału i wizerunku Uczestników zajęć będzie miało charakter nieodpłatny, a Uczestnicy zobowiązują się do niewycofywania zgody na publikację przez Organizatora zarejestrowanego materiału i wizerunku przez okres co najmniej trzech lat od daty ukończenia szkolenia.

Ochrona własności intelektualnej

 1. Wszelkie informacje i publikacje dotyczące kursów, które są dostępne na stronie internetowej Organizatora szkoleń, a także materiały udostępniane Uczestnikom w czasie trwania szkoleń stanowią własność intelektualną oraz przedmiot praw autorskich Organizatora i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie bez zgody Organizatora.
 2. W szczególności Organizator nie zezwalają na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, wykorzystywanie na swoich szkoleniach, przekazywanie osobom trzecim, drukowanie, powielanie (w żadnej formie), publiczne odtwarzanie ani udostępnianie w Internecie materiałów edukacyjnych powstałych na użytek i w trakcie szkoleń.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), a także zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2010, poz. 1000). Szczegółowe zasady i informacje określa odrębny dokument – informacja o przetwarzaniu danych osobowych, dostępny dla Uczestników szkolenia na stronie Centrum Montessori Senior.
 2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w celach: [a] zapewnienia, organizacji, realizacji i dokumentacji umowy o świadczenie usług – prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora [b] przekazywania przez Organizatora informacji handlowych i marketingowych w razie uzyskania zgody Uczestnika na takie przetwarzanie Danych ; [c] promocji działań, osiągnięć i pozytywnego wizerunku Organizatora i osób działających w jej imieniu – wobec zgody Uczestnika na takie przetwarzanie Danych m in. utrwalonych w tekście, fotografii, filmie.

Zmiany regulaminu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać szkolenia, które rozpoczną się co najmniej 3 dni od daty aktualizacji Regulaminu.